Seminarium Dyplomowe 2014

Seminarium Dyplomowe (Software Engineering Master Seminar) is conducted in Polish.

Guidelines for students are more or less the same as in 2012.

Tematyka i zakres wystąpień

Uwaga: Proszę przygotować swoje wystąpienia na dokładnie 15 min!

Runda 1) Przedstawienie celu pracy i problemu do rozwiązania oraz analiza zagadnienia (stanu wiedzy):

 • Autor i temat pracy, kierujący pracą (promotor), konsultant,
 • Cele pracy i postawione pytania badawcze,
 • Zakres/dziedzina, której dotyczy praca – sposób realizacji przeglądu stanu wiedzy w obszarze rozwiązywanego problemu (np. z zastosowaniem systematycznego przeglądu literatury), istniejące rozwiązania (np. narzędzia, algorytmy, metody, praktyki, czy modele predykcji stosowane w inżynierii oprogramowania) o zbliżonej funkcjonalności (w przypadku pracy teoretycznej np. narzędzia wspomagające rozwiązanie problemu),
 • Uzasadnienie i oczekiwane rezultaty zastosowania nowego rozwiązania – ewentualna przewaga tworzonego rozwiązania nad innymi (w przypadku pracy teoretycznej: korzyści z rozwiązania problemu, w przeciwnym przypadku wstępna koncepcja empirycznej oceny stworzonego rozwiązania),
 • Stan zaawansowania,
 • Plan dalszej pracy.

Runda 2) Prezentacja własnego rozwiązania problemu i uzyskanych wyników (rezultaty własne autora):

 • Autor i temat pracy, kierujący pracą (promotor), konsultant,
 • Cele pracy i postawione pytania badawcze,
 • Prezentacja problemów związanych z realizacją pracy, istniejących metod ich rozwiązania i decyzji dyplomanta o wyborze metod,
 • Objaśnienie zastosowanych metod rozwiązania problemu,
 • Ocena stworzonego rozwiązania (np. plan przeprowadzonych/przewidywanych eksperymentów) i wyniki ewaluacji (nawet jeśli tylko wstępne),
 • Stan zaawansowania (w tym prezentacja rozwiązania),
 • Plan dalszej pracy i termin jej zakończenia.

Na każde zajęcia osoby prezentujące przynoszą pocięte kartki i każdy słuczacz wypisuje plusy i minusy wystąpienia. Pozwala to udoskonalić kolejne prezentacje i wskazuje na co należy zwrócić uwagę. Te kartki dostaje prelegent po wstąpieniu. Są one anonimowe i dzięki temu szczere. To jest patent Pani prof. Markowskiej-Kaczmar.

3) Próba generalna przed obroną pracy magisterskiej dla ochotnika (ochotników):

 • Autor i temat pracy, kierujący pracą (promotor), konsultant,
 • Cele pracy i postawione pytania badawcze,
 • Odpowiedzi na pytania badawcze lub omówienie zrealizowanych zadań,
 • Prezentacja osiągniętych wyników (stworzonego rozwiązania i wyników jego oceny) w kontekście zamierzonego celu oraz w kontekście danej dziedziny (stopień oryginalności),
 • Wnioski i podsumowanie (Czy cel został osiągnięty? Propozycje dalszych badań).

Kryteria zaliczenia:

 1. Warunkiem zaliczenia jest przedłożenie ukończonej (zaakceptowanej przez promotora) pracy.
 2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (maks. 2 nieobecności). Aby zapewnić komfort osobom prezentującym swoje prace proszę o nie spóźnianie się na zajęcia (każde spóźnienie oraz nieobecność to -1 pkt).
 3. Aktywność: sensowne komentarze, propozycje na wszystkich zajęciach – maks. 28 pkt (0-2 pkt/zajęcia)
 4. Przedstawienie dwóch prezentacji związanych z pracą dyplomową (obowiązkowe) – maks. 80 pkt (2 x 40 pkt/prezentacje) w zależności od:
 • jakości prezentacji: głównie pod kątem komunikacji tzn. (a) dobrze zdefiniowanych celów prezentacji, (b) zrozumiałego przedstawienia zagadnień (z precyzyjnym wyjaśnieniem kluczowych pojęć!), (c) umiejętności przekonania słuchaczy o sensowności swojej pracy, (d) odpowiednio dobranego poziomu szczegółowości i treści prezentacji, (e) właściwej sekwencji poruszanych zagadnień, (f) interesującego sposobu przedstawienia zagadnień i zaangażowania słuchaczy, (g) wykorzystania najnowszych, zaawansowanych technik i narzędzi prezentacji, (h) dostosowania do wymaganego czasu prezentacji,
 • jakości dokumentacji dostarczonej (via e-mail) w dniu prezentacji (.tex, .ppt, … + .pdf): prezentacja + aktualna wersja tekstu pracy lub referat pokazujący stan prac będzie pomocny przy ocenie owego stanu,
 • zaawansowania pracy dyplomowej.

Skala ocen:

2.0   0-49 pkt

3.0   50-59 pkt

3.5   60-69 pkt

4.0   70-79 pkt

4.5   80-89 pkt

5.0   90-108 pkt

5.5  min. 100 pkt pod warunkiem, że uzyskano min. 3 x 2pkt za wyjątkowo sensowne i pomocne sugestie/uwagi dotyczące prezentowanych rozwiązań, ich modyfikacji etc.

Terminy wystąpień:

3 III – Jak pisać pracę magisterską – jaka ma być jej zawartość, jak ją zredagować?

10 III – Michał Bartosz Gawron, Andrzej Gnatowski, Piotr Bożydar Jaworski

17 III – Michał Tadeusz Jawulski, Gabriela Anna Komorowska, Michał Mirosław Kruszewicz

24 III – Marcin Jerzy Kunert, Łukasz Mirosław Leśniczek, Piotr Oskar Lewicki

31 III – Maciej Luźniak, Łukasz Modliński, Mariusz Michał Mulka

7 IV – Michał Jerzy Negacz, Bartosz Skuza, Tomasz Lech Synak

14 IV – Bartłomiej Piotr Zdybowicz, Krzysztof Kwoka, Dawid Rutowicz

28IV – Piotr Wróblewski, Martin Grześlowski, Wojciech Kozak

Runda 2:

5 V – Michał Bartosz Gawron, Andrzej Gnatowski, Piotr Bożydar Jaworski

12 V – Michał Tadeusz Jawulski, Gabriela Anna Komorowska, Michał Mirosław Kruszewicz

19 V – Marcin Jerzy Kunert, Łukasz Mirosław Leśniczek, Piotr Oskar Lewicki

26 V – Maciej Luźniak, Łukasz Modliński, Mariusz Michał Mulka

2 VI – Michał Jerzy Negacz, Bartosz Skuza, Tomasz Lech Synak

9 VI – Bartłomiej Piotr Zdybowicz, Krzysztof Kwoka, Dawid Rutowicz

16 VI – Piotr Wróblewski, Martin Grześlowski, Wojciech Kozak

16 VI – Podsumowanie, wystawienie ocen (opcjonalnie próbna obrona)

Wybrane wskazówki na potrzeby kursu „Seminarium dyplomowe”

Jest to kompilacja wybranych wskazówek z dostępnych w sieci materiałów (m.in. [1, 2]) oraz własnych doświadczeń, które mogą być pomocne podczas przygotowywania pracy dyplomowej. Praca dyplomowa opisuje zadanie, którego realizacji podjął się autor. Dobrze byłoby gdyby lektura pracy przekonała czytelnika, że autor:

 • Sformułował cel (zadanie do rozwiązania) identyfikując problem, który jest godny rozwiązania tzn. ma znaczenie praktyczne lub teoretyczne (oczywiście celów może być więcej niż jeden).
 • Poznał aktualny stan wiedzy (istniejące publikacje i zaproponowane dotąd rozwiązania) w dziedzinie sformułowanego problemu. Nowym i mile widzianym w inżynierii oprogramowania (choć jeszcze rzadko wymaganym) rozwiązaniem jest przygotowanie tzw. systematycznego przeglądu literatury (ang. Systematic Literature Review) [3]. W efekcie wszystkie procedury przeglądu są udokumentowane, wskazana jest zarówno geneza problemu, istniejące propozycje rozwiązań badanego problemu (np. narzędzia, algorytmy, metody, praktyki, modele predykcji defektów oprogramowania), zidentyfikowane na tym tle słabości oraz obiecujące kierunki badań a w końcu cechy, które powinny charakteryzować nowe, udoskonalone rozwiązanie.
 • Opisał i należycie uzasadnił zaproponowane przez siebie rozwiązanie(a) wskazując na potencjalne zalety proponowanego rozwiązania w porównaniu z istniejącymi.
 • Zaplanował ewaluację zaproponowanego rozwiązania (np. wykorzystując podejście Goal-Question-Metric) i ją przeprowadził.
 • Przedstawił analizę rezultatów (np. zaprezentował rezultaty analiz statystycznych) a w przypadku pracy teoretycznej wskazał korzyści z rozwiązania problemu.
 • Ocenił osiągnięte w pracy rezultaty i ewentualne implikacje wskazując na istniejące zagrożenia dla wiarygodności ewaluacji nowego rozwiązania, możliwości uogólnienia uzyskanych rezultatów i doświadczenia zebrane w trakcie realizacji przedsięwzięcia (ang. lessons learned).
 • Przedstawił podsumowanie, konkluzje i propozycje kierunków dalszych prac nad rozpatrywanym zagadnieniem.

Uwagi:

1) Jeśli w ramach pracy tworzone jest jakieś oprogramowanie, to należy pamiętać, że celem pracy nie jest „napisanie programu”, tylko rozwiązanie problemu lub realizacja jednego z zadań, które służą rozwiązaniu problemu [1].

2) Gorąco polecam stosowanie strukturyzowanych streszczeń (ang. structured abstract), które pozwolą czytelnikom (w tym recenzentowi) błyskawicznie zapoznać się z tłem pracy (ang. background), jej celami (ang. objective), zastosowanymi metodami (ang. methods), uzyskanymi rezultatami (ang. results), kluczowymi ograniczeniami dotyczącymi przeprowadzonych badań, czy wiarygodności uzyskanych rezultatów (ang. limitations) i konkluzjami (ang. conclusions) [4].

3) Moim dyplomantom polecam również pisać pracę w LaTeX’u ewentualnie w środowisku obsługującym format Rnw transformowany do LaTeX’a (nieco prostszym rozwiązaniem może być wybór programu LyX). Literatura związana z pracą zwykle gromadzona jest w formacie BiBTeX. Takie rozwiązanie ma wiele zalet np. nie trzeba się martwić zagadnieniami związanymi z formatowaniem bibliografii (o to dba wskazany w pracy styl bibliografii). Efektem prac mojego dyplomanta Michała Stochmiałka rozwiniętych później przez Michała Stanka jest klasa iisthesis.cls oraz styl bibliografii iisthesis.bst.

4) Pamiętajmy, że to czytelnik jest najważniejszy. Lektura dobrze napisanej pracy będzie dla niego przyjemnością.

5) Recenzje pracy pisze zarówno promotor jak i recenzent. Warto wiedzieć, że składają się na nią następujące punkty:

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.

3. Merytoryczna ocena pracy

4. Inne uwagi

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu

6. Charakterystyka dorobku i wykorzystania źródeł

7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)

8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiały źródłowy)

9. Ocena pracy

 

Źródła literaturowe:

[1] Krzysztof Juszczyszyn, Prace dyplomowe – kilka uwag (2004), http://www.ii.pwr.wroc.pl/~juszczyszyn/dyplom.htm

[2] Przemysław Kazienko, Wytyczne dla dyplomantów dotyczące pisania prac magisterskich, http://www.ii.pwr.wroc.pl/~kazienko/mgrwytyczne.pdf

[3] Lech Madeyski, Systematic Literature Review, https://madeyski.e-informatyka.pl/students/systematic-literature-review/

[4] What are structured abstracts? http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/structured_abstracts.html

[5] Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne, Warszawa 2005

[6] Furmanek W., Zasady przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich), Rzeszów 2009

[7] Kaczmarek T., Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, www.kaczmarek.waw.pl, Warszawa 2005

[8] Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych, Warszawa 2009

[9] Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2002

[10] Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006

[11] Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005

[12] Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyn 2006

[13] http://www.cs.put.poznan.pl/csobaniec/edu/jakpisacmgr.pdf

[14] http://pl.wikipedia.org/wiki/Problem_naukowy

[15] http://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_naukowa

[16] http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_naukowa